Symbole

Kirschblüte · Pflaumenblüte

梅花 · [ méihuā ] · 櫻花 · [ yīnghuā ]

Pflaumenblüte © Thoth Adan

Pfau

孔雀 · [ kǒngquè ]

Pfau © Thoth Adan

Phönix

鳳凰 · [ fènghuáng ]

Phönix © Thoth Adan

© 2018  ·  All rights reserved by Thoth Adan / Bildrecht  ·  Do not use, publish or copy without permission